Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v elektronickom internetovom systéme www.uzliana.sk.


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode www.uzliana.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu www.uzliana.sk a kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Označenie strán

Predávajúci: Mgr. Katarína Hučková - Uzliana., so sídlom Rajecká 8681/4, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovensko, IČO: 52422551, DIČ: 1079501335, tel.: +421 907 303 979, e-mail: ahoj@uzliana.sk (ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci: Vy (ďalej len „kupujúci“)


OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.uzliana.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.


CENA TOVARU A PLATBA

Cena tovaru

Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Cena tovaru závisí od zvolenej veľkosti, preto sa pri jednom tovare môžu vyskytovať rôzne ceny. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

Spôsob platby

Kupujúci môže uskutočniť platbu v mene EUR v SR niektorým z nasledujúcich spôsobov:
A. Bankovým prevodom vopred na účet vedený v 365.bank:
IBAN: SK67 6500 0000 0036 5013 5920 SWIFT/BIC: POBNSKBA          
B. Dobierkou pri zasielaní Slovenskou poštou


DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ

Tovar je odosielaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo dopravený vo vlastnej réžii v prípade časovej a geografickej dostupnosti a po dohode oboch strán.

Štandardná cena za dopravu tovaru na poštu v rámci SR do 5 kg pri platbe bankovým prevodom vopred na účet je  2,70 EUR, pri platbe dobierkou je 4,00 EUR a tovaru od 5 kg do 10 kg pri platbe bankovým prevodom vopred na účet je 3,70 EUR, pri platbe dobierkou je 5,00 EUR. Štandardná cena za dopravu tovaru na adresu v rámci SR do 5 kg pri platbe bankovým prevodom vopred na účet je  3,90 EUR, pri platbe dobierkou je 5,20 EUR a tovaru od 5 kg do 10 kg pri platbe bankovým prevodom vopred na účet je 4,90 EUR, pri platbe dobierkou je 6,20 EUR.V prípade balíka nad 10 kg alebo balíka väčších rozmerov sú cena za dopravu tovaru a spôsob dopravy v rámci SR dohodnuté individuálne telefonicky alebo e-mailom.
Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať.
Osobný odber tovaru je možný na adrese Gaštanová 2, 90090 Dubová alebo na adrese Rajecká 4, 82107 Bratislava, v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16.00 hod., na základe dohody telefonicky alebo e-mailom.


DODACIA LEHOTA

Všetok tovar je vyrábaný na objednávku, preto štandardná lehota na odoslanie tovaru je do 7, resp. 14 dní odo dňa prijatia objednávky, v závislosti od informácie uvedenej pri konkrétnom produkte. O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať svoju dodávaciu poštu, ako aj predávajúceho na adrese ahoj@uzliana.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. V prípade bankového prevodu ako zvoleného spôsobu platby však bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.
V prípade záujmu o rýchlejšie a prednostné vybavenie objednávky nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom na ahoj@uzliana.sk a pokúsime sa dohodnúť a urýchliť dodávku tovaru.


FAKTÚRA V ELEKTRONICKEJ FORME

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas na to, aby mu predávajúci zaslal faktúru v elektronickej forme. Kupujúci a predávajúci berú na vedomie, že faktúra v elektronickej forme je plnohodnotnou náhradou faktúry v listinnej forme, a že jej odoslaním na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke už predávajúci nie je povinný posielať kupujúcemu faktúru v listinnej forme. Faktúra v elektronickej forme sa považuje za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU (STORNO)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu ahoj@uzliana.sk. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu Gaštanová 2, 90090 Dubová. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.
Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy a dodávky tovaru, v prípade že tovar je špecificky vyrobený alebo prispôsobený na mieru zákazníkovi.
V prípade, že je spolu s tovarom zákazníkovi poskytnutý darček, je darovacia zmluva uzatvorená s podmienkou, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj darček.


REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Všetky prípadné reklamácie sa pokúsime vybaviť k vašej spokojnosti individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: ahoj@uzliana.sk. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu Gaštanová 2, 90090 Dubová. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnym skladovaním, mechanickým poškodením a nesprávnym čistením.
Každý výrobok je ručne robený originál a preto môžu vznikať menšie rozdiely oproti výrobku na fotke. Farba výrobku sa môže líšiť v závislosti od rozlíšenia monitoru.
Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.


TRVANIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.


BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Uzliana sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

VOP sú platné do doby vydania nových VOP. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.uzliana.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.
Upozorňujeme, že je zakázané kopírovať alebo sťahovať fotky a texty produktov ponúkaných v tomto internetovom obchode.